SULF i medierna

2014-06-27 Upsala Nya Tidning

Kraftig försämring för forskare

2014-06-19 Skånskan.se

Sämre villkor för de anställda

Ur Universitetsläraren: Doktorander förlorar skyddsnät

Det nya omställningsavtalet som ersätter Trygghetsavtalet innebär stora försämringar för tidsbegränsat anställda, och doktorander ställs i princip helt utan rätt till ekonomiskt stöd. SULF protesterar kraftigt och har reserverat sig mot avtalet. Tidsbegränsat anställdas och doktoranders möjligheter att få stöd av Trygghetsstiftelsen vid arbetslöshet minskar kraftigt. – Det är oacceptabelt att man inför sådana försämringar för doktorander och tidsbegränsat anställda. Våra representanter i Saco-S representantskap gjorde en reservation att SULF inte kan stå bakom att teckna ett avtal med sådana försämringar, säger Håkan Lindkvist som är ordförande i SULF:s förhandlingsdelegation. SULF planerar nu att införa inkomstförsäkring.

Läs mer om omställningsavtalet och inkomstförsäkring här

Aktuellt

2014-08-28

Remiss: Förslag på modell för värdering av samverkan

SULF har stora principiella invändningar mot att använda kvalitetsindikatorer som grund för resurstilldelning och avvisar bestämt detta som metod för att fördela och omfördela basresurser. Förbundet vill också påpeka att samverkan är en viktig del av högskolans verksamhet, som i dagsläget saknar finansiering.

Läs mer
2014-08-18

Remiss: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

SULF avstyrker promemorians förslag och föreslår att frågan utreds vidare med målet att konstruera en modell där kostnaden för utbildningen tas ur utbildningsbudgeten.

Läs mer
2014-08-18

Remiss: PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler för att främja vidareutnyttjande av handlingar

PSI-utredningen har föreslagit vissa utvidgningar av lagens tillämpningsområde. För förbundets område gäller det att högskolebibliotek kommer att omfattas av lagen. Mot detta har förbundet inget att erinra.

Läs mer
2014-06-25

SULF reserverar sig mot nytt omställningsavtal

Den 25 juni tecknade Saco-S nytt omställningsavtal istället för det uppsagda Trygghetsavtalet. Det nya avtalet, som ersätter det tidigare Trygghetsavtalet, medför stora förändringar för SULF:s visstidsanställda medlemmar. - Även om avtalet kommer att innehålla övergångsregler så kompenserar det inte försämringarna för våra tidsbegränsat anställda medlemmar inom högskolan. Eftersom de utgör en tredjedel av den forskande och undervisande personalen riskerar detta att få stora konsekvenser för forskar- och universitetsläraryrkets attraktivitet och det har Sverige inte råd med, säger SULF:s ordförande Mats Ericson. SULF valde därför att formellt reservera sig mot tecknandet av avtalet.

Läs mer
2014-06-18

Lunds universitet motsätter sig försämring av trygghetsavtal

Rektor och styrelseordföranden på Lunds universitet drar ut till försvar för att trygghetsavtalet även fortsatt ska omfatta doktorander och tidsbegränsat anställda fullt ut. - Lunds universitets uttalande visar enighet bland sektorsföreträdare i den här viktiga frågan, säger Mats Ericson, förbundsordförande SULF.

Läs mer