SULF i medierna

2014-09-15 Västerbottens-Kuriren

Utöka rätten till tjänstledighet

SULF-dagen: "En riktig succé"

SULF-dagen på löpsedeln i Örebro: Från vänster SULF-ordförande Daniela Andrén och SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping. SULF-dagen på löpsedeln i Örebro: Från vänster SULF-ordförande Daniela Andrén och SULF:s förbundsdirektör Git Claesson Pipping.

"En riktig succé", säger projektledaren Friedrich Heger från SULF:s förbundskansli då SULF-dagen skedde för första gången i förbundets 30-årig historia. Från Luleå i norr till Malmö i söder lyckades SULF:s förtroendevalda och tjänsteman träffa nuvarande och blivande medlemmar. Målet var att informera om SULF:s viktigaste frågor, lyssna på vad universitetsanställda, forskare och doktorander har på hjärtat och att ge en möjlighet till lokalföreningen att presentera sin verksamhet. "Detta har vi lyckats bra med på 22 lärosäten riket runt", säger Heger efter att ha samtalat med ett flertal kollegor."

Läs mer om SULF-dagen

Aktuellt

2014-09-29

Remiss: Examenspremier till vissa lärare

I promemorian föreslås att det ska införas en tillfällig skattefri examenspremie för att locka fler studenter till ämneslärarutbildningen. SULF avstyrker förslaget då det inte kommer att råda bot på problemet och förutsätter att det läggs i byrålådan av den tillträdande regeringen.

Läs mer
2014-08-28

Remiss: Förslag på modell för värdering av samverkan

SULF har stora principiella invändningar mot att använda kvalitetsindikatorer som grund för resurstilldelning och avvisar bestämt detta som metod för att fördela och omfördela basresurser. Förbundet vill också påpeka att samverkan är en viktig del av högskolans verksamhet, som i dagsläget saknar finansiering.

Läs mer
2014-08-18

Remiss: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

SULF avstyrker promemorians förslag och föreslår att frågan utreds vidare med målet att konstruera en modell där kostnaden för utbildningen tas ur utbildningsbudgeten.

Läs mer
2014-08-18

Remiss: PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler för att främja vidareutnyttjande av handlingar

PSI-utredningen har föreslagit vissa utvidgningar av lagens tillämpningsområde. För förbundets område gäller det att högskolebibliotek kommer att omfattas av lagen. Mot detta har förbundet inget att erinra.

Läs mer
2014-06-25

SULF reserverar sig mot nytt omställningsavtal

Den 25 juni tecknade Saco-S nytt omställningsavtal istället för det uppsagda Trygghetsavtalet. Det nya avtalet, som ersätter det tidigare Trygghetsavtalet, medför stora förändringar för SULF:s visstidsanställda medlemmar. - Även om avtalet kommer att innehålla övergångsregler så kompenserar det inte försämringarna för våra tidsbegränsat anställda medlemmar inom högskolan. Eftersom de utgör en tredjedel av den forskande och undervisande personalen riskerar detta att få stora konsekvenser för forskar- och universitetsläraryrkets attraktivitet och det har Sverige inte råd med, säger SULF:s ordförande Mats Ericson. SULF valde därför att formellt reservera sig mot tecknandet av avtalet.

Läs mer