SULF i medierna

2014-06-27 Upsala Nya Tidning

Kraftig försämring för forskare

2014-06-19 Skånskan.se

Sämre villkor för de anställda

Kontaktannons: SULF är ett passionerat och kvalitetsfokuserat fack- och professionsförbund

Vi söker dig pratglada utbildningspolitiker med ambitioner, driftighet och intresse av att påverka den framtida högskolan. Vi tar gärna en fika med dig, utan förväntningar eller krav.

Läs mer om kärlek i valtider här!

Aktuellt

2014-08-18

Remiss: Avgifter inom ramen för ett utbildningssamarbete inom högskoleutbildning

SULF avstyrker promemorians förslag och föreslår att frågan utreds vidare med målet att konstruera en modell där kostnaden för utbildningen tas ur utbildningsbudgeten.

Läs mer
2014-08-18

Remiss: PSI-utredningens slutbetänkande Ett steg vidare - nya regler för att främja vidareutnyttjande av handlingar

PSI-utredningen har föreslagit vissa utvidgningar av lagens tillämpningsområde. För förbundets område gäller det att högskolebibliotek kommer att omfattas av lagen. Mot detta har förbundet inget att erinra.

Läs mer
2014-06-25

SULF reserverar sig mot nytt omställningsavtal

Den 25 juni tecknade Saco-S nytt omställningsavtal istället för det uppsagda Trygghetsavtalet. Det nya avtalet, som ersätter det tidigare Trygghetsavtalet, medför stora förändringar för SULF:s visstidsanställda medlemmar. - Även om avtalet kommer att innehålla övergångsregler så kompenserar det inte försämringarna för våra tidsbegränsat anställda medlemmar inom högskolan. Eftersom de utgör en tredjedel av den forskande och undervisande personalen riskerar detta att få stora konsekvenser för forskar- och universitetsläraryrkets attraktivitet och det har Sverige inte råd med, säger SULF:s ordförande Mats Ericson. SULF valde därför att formellt reservera sig mot tecknandet av avtalet.

Läs mer
2014-06-18

Lunds universitet motsätter sig försämring av trygghetsavtal

Rektor och styrelseordföranden på Lunds universitet drar ut till försvar för att trygghetsavtalet även fortsatt ska omfatta doktorander och tidsbegränsat anställda fullt ut. - Lunds universitets uttalande visar enighet bland sektorsföreträdare i den här viktiga frågan, säger Mats Ericson, förbundsordförande SULF.

Läs mer
2014-06-11

Lärare och studenter oroade: Katastrof för svensk forskning

I skuggan av konflikten mellan Almega och Seko pågår förhandlingar om omställningsavtal för statligt anställda. I särskilt fokus står doktorander och unga tidsbegränsat anställda forskare. Staten menar att dessa inte ska omfattas av omställningsstöd eftersom de ju vet att deras anställningar kommer att löpa ut. Men universitetslärarnas och forskarnas fackförening, SULF, delar inte den uppfattningen: ”De som har de mest otrygga anställningar är de som främst borde omfattas av ett omställningsavtal. Lärosätena väljer idag att i stor omfattning anställa unga forskare på korta tidsbegränsade anställningar, det är orimligt att dessa sen inte ska omfattas av statens omställningsavtal som de är med och finansierar”, säger SULF:s förbundsordförande Mats Ericson. SULF har nyligen kartlagt frågan och funnit att var tredje forskare och universitetslärare är tidsbegränsat anställd, doktoranderna oräknat.

Läs mer